Privacy

De persoonsgegevens die u verstrekt worden opgenomen in de gegevensbestanden waarvan de Stad Gent houder en verwerker is. Dit gebeurt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U hebt het recht op toegang tot en kosteloze verbetering of schrapping van deze gegevens. Ook kunt u het Register bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer raadplegen.
De persoonsgegevens die worden verzameld tijdens het kiezen om via een e-zine op de hoogte gehouden te worden, zullen enkel gebruikt worden voor communicatie rond het Gents Klimaatverbond.
De Stad Gent verbindt er zich toe de wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens nauwgezet na te leven. Deze wetgeving is beschikbaar op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: http://www.privacycommission.be.